[[pl]]Zajmujemy się profesjonalnym wdrażaniem:[[en]]We deal with professional implementation:

[[pl]]Platform Moodle, Zmian programistycznych, Szkoleń e-learningowych[[en]]Moodle Platform, Programming Changes, E-learning Training

[[pl]]Wdrożymy e-learning u ciebie[[en]]We will implement e-learning at your place

[[pl]]Od lat specjalizujemy się w platformach Moodle oraz tworzeniu róznorodnych szkoleń multimedialnych [[en]]We have been specializing in Moodle platforms and creating various multimedia trainings for years

Wdrożenie platform elearning

[[pl]]Platformy e-learning[[en]]E-learning platforms

[[pl]]Zajmujemy się kompleksowymi wdrożeniami platform e-learning w oparciu o Open Source np. Moodle [[en]]We deal with comprehensive implementations of e-learning platforms based on Open Source, e.g. Moodle

[[pl]]Wdrożenie platformy e-learning opartej o oprogramowanie Open Source gwarantuje posiadanie platformy dostosowanej do indywidualnych wymagań funkcjonalnych Klienta. [[en]]The implementation of the e-learning platform based on Open Source software guarantees having a platform adapted to the client's individual functional requirements.

[[pl]]Wieloletnie doświadczenie w dostosowywaniu i wdrażaniu platform e-learningowych pozwoli na doskonałe dostosowanie e-kursu do Państwa potrzeb. [[en]]Many years of experience in customizing and implementing e-learning platforms will allow you to perfectly tailor the e-course to your needs.

[[pl]]Na życzenie klienta możemy również skonfigurować, zabezpieczyć oraz zoptymalizować serwer pod platformę e-learning.Pod hosting platformy e-learning wybieramy system Linux z oprogramowaniem nginx lub Apache + PHP + MariaDB (LEMP/LAMP) [[en]]At the client's request, we can also configure, secure and optimize the server for the e-learning platform. For the e-learning platform hosting, we choose Linux with nginx or Apache + PHP + MariaDB (LEMP / LAMP)

Wdrożenie szkoleń elearning

[[pl]]Tworzenie profesjonalnych szkoleń w oprogramowaniu e-learning[[en]]Creating professional training in e-learning software

[[pl]]Opracowujemy i tworzymy dedykowane szkolenia e-learning na podstawie dostarczonych materiałów w oprogramowaniu takim jak Articulate Storyline 3, Adobe Captivate bądź nasz autorski odtwarzacz szkoleń który możemy dostosować do wszelkich wymagań klienta. [[en]]We develop and create dedicated e-learning courses based on the materials provided in software such as Articulate Storyline 3, Adobe Captivate or our proprietary training player that we can adapt to any customer requirements.

[[pl]]Dostarczone materiały redagowane są przez zewnętrznych specjalistów z wybranych dziedzin, do szkoleń stosowany jest podkład głosowy nagrywany przez profesjonalnych lektorów. Zajmujemy się również tworzeniem dedykowanej grafiki animowanej do szkoleń, tak aby sprostać nawet największym wymaganiom. [[en]]The materials provided are edited by external specialists in selected fields, the training uses a voice recording recorded by professional teachers. We also create dedicated animated graphics for training to meet even the most demanding requirements.

Zmiany programistyczne na platformie Moodle

[[pl]]Zmiany programistyczne w Moodle[[en]]Programming changes in Moodle

[[pl]]Dla naszych Klientów tworzymy dodatkowe funkcjonalności na platformie Moodle według ich pomysłu. [[en]]For our clients, we create additional functionalities on the Moodle platform according to their idea.

[[pl]]Wśród naszych realizacji znajdują się m.in. moduł ścieżki rozwoju studenta/pracownika, moduł służący do oceny 360 stopni, moduł służący do badania i tworzenia profili kompetencyjnych użytkowników. [[en]]Our projects include student / employee development path module, module for 360 degree assessment, module for testing and creating user competence profiles.

[[pl]]Jeśli brakuje funkcjonalności w Moodle, jesteśmy w stanie ją wdrożyć. [[en]]If functionality is missing in Moodle, we are able to implement it.