[[pl]]Ośrodek [[en]]Center
[[pl]]Badawczo-Rozwojowy [[en]]Research-Development
INTERSIEĆ

[[pl]]Co możemy o sobie powiedzieć:[[en]]What can we say about ourselves:

[[pl]]Chcemy być firmą dostarczającą zaawansowane, programistyczne rozwiązania dla Polski i świata. Klienci są naszą pasją to dla nich istniejemy. Poprzez nasze produkty i usługi chcemy współtworzyć ich zysk i przyczyniać się do ich sukcesu. [[en]]We want to be a company that provides advanced programming solutions for Poland and the world. Customers are our passion, we exist for them. Through our products and services, we want to contribute to their profit and contribute to their success.

[[pl]]Firma INTERSIEĆ od 2007 roku zajmuje się profesjonalnym wdrożeniem, zarządzaniem i realizacją projektów programistycznych. Usługi oparte są o framework zarządzania projektami Scrum. [[en]]INTERSIEĆ company has been dealing with professional implementation, management and implementation of programming projects since 2007. Services are based on the Scrum project management framework.

[[pl]]Doświadczenie[[en]]Experience

[[pl]]INTERSIEĆ posiada kompleksową ofertę dotyczącą wdrożenia projektów e-learningowych. Oferujemy konsulting i doradztwo, konfigurację platformy e-learning, wdrożenie zmian programistycznych i opracowanie multimedialnych szkoleń na podstawie materiałów dostarczonych przez Klienta. [[en]]INTERSIEĆ has a comprehensive offer regarding the implementation of e-learning projects. We offer consulting and counseling, e-learning platform configuration, implementation of programming changes and development of multimedia training based on materials provided by the Customer.

[[pl]]Zespół[[en]]Team

[[pl]]Fundament firmy stanowi zespół specjalistów z branży informatyki i zarządzania. Doświadczenie zawodowe pracowników oparte jest o kilkuletnią pracę w działach IT firm z branży finansowej, telekomunikacyjnej, badawczo-rozwojowej, edukacyjnej i naukowej. [[en]]The company's foundation is a team of specialists from the IT and management industry. The professional experience of employees is based on several years of work in the IT departments of companies from the financial, telecommunications, research and development, education and scientific industries.

[[pl]]Perspektywy[[en]]Outlook

[[pl]]Od 2018 roku rozpoczęła się nasza przygoda z dziedziną sztucznej inteligencji w branży e-learning. Od 2019 roku jesteśmy Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym w tej dziedzinie. [[en]]From 2018, our adventure with the field of artificial intelligence in the e-learning industry began. We have been a Research and Development Center in this field since 2019.

Intersieć - Ośrodek badawczo rozwojowy
Cele ośrodka badawczo-rozwojowgo Intersieć

[[pl]]Cele firmy[[en]]Company goals

[[pl]]Chcemy by za 10 lat Twoja firma dalej istniała. [[en]]We want your company to continue to exist in 10 years.
[[pl]]Uważamy, że w XXI wieku firmy mające za cel utrzymać się na rynku muszą szybciej i skuteczniej dostarczać swoje usługi. Wynika to z faktu, że obecnie wygrywa ten kto tylko o mały element jest lepszy od konkurencji. [[en]]We believe that in the 21st century companies aiming to stay on the market must provide their services faster and more effectively. This is due to the fact that currently the one who only with a small element is better than the competition wins.

[[pl]]Uważamy, że aby mieć przewagę nad konkurencją należy posiadać wykwalifikowany zespół pracowników. Uważamy, że odpowiednie stosowanie najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information and communications technology) ma bezpośredni wpływ na posiadanie wykwalifikowanego zespołu pracowników. Jak realizujemy cel? Uważamy, że najszybszą metodą nauki nowych umiejętności jest zdalne nauczanie wspomagane najnowszymi osiągnięciami techniki. Projektując nasze produkty i usługi założyliśmy, iż muszą być przyjazne i proste w obsłudze, dostępne dla każdego, niewymagające żadnej wiedzy informatycznej. Chcieliśmy także, aby zapewniały kompleksowe i przede wszystkim skuteczne zdobywanie nowej wiedzy. [[en]]We believe that to have a competitive advantage, you must have a qualified team of employees. We believe that the proper use of the latest information and communications technology has a direct impact on having a qualified team of employees. How do we achieve the goal? We believe that the fastest method of learning new skills is distance learning supported by the latest technological achievements. When designing our products and services, we assumed that they must be friendly and easy to use, accessible to everyone, without any IT knowledge. We also wanted them to ensure comprehensive and, above all, effective acquisition of new knowledge.

>Wdrażamy dedykowane systemy zdalnego nauczania.

[[pl]]Wdrażanie dedykowanych systemów zdalnego nauczania.[[en]]Implementing dedicated remote teaching systems.

[[pl]]Oferujemy dedykowane systemy zdalnego nauczania. [[en]]We offer dedicated remote teaching systems.
[[pl]]Systemy te tworzone są według indywidualnych wymagań klientów i dostosowywane do ich potrzeb, zarówno funkcjonalnych jak i związanych z wyglądem. [[en]]These systems are created according to individual customer requirements and adapted to their needs, both functional and appearance-related.

[[pl]]Posiadamy 10-letnie doświadczenie w modyfikacjach programistycznych Moodle, Joomla, WordPress oraz w PHP, MySQL, HTML5. Tworzymy szkolenia będące wiedzą w pigułce w technologii HTML5 zgodne z formatem SCORM. Stworzyliśmy Polish Open Source E-learning Group, która skupia 20 firm z obszaru e-learningu, co pozwala nam świadczyć naprawdę kompleksowe i konkurencyjne usługi na rynku. [[en]]We have 10 years of experience in programming modifications Moodle, Joomla, WordPress and in PHP, MySQL, HTML5. We create knowledge-based training in HTML5 technology in accordance with the SCORM format. We have created the Polish Open Source E-learning Group, which brings together 20 e-learning companies, which allows us to provide truly comprehensive and competitive services on the market.