[[pl]]Konwersja szkoleń z [[en]]Conversion of training from Flash[[pl]] do [[en]] to HTML5

[[pl]]Wtyczka Flash do końca 2020 roku[[en]]Flash plugin by the end of 2020

[[pl]]Flash zostanie porzucony także przez swoich twórców. Firma Adobe, producent poinformował, że wraz z końcem 2020 roku przestanie swoją wtyczkę Flash aktualizować oraz dystrybuować. [[en]]Flash will also be abandoned by its creators. Adobe, the manufacturer announced that by the end of 2020 it will stop updating and distributing its Flash plugin.

[[pl]]Microsoft kończy z Flashem[[en]]Microsoft ends with Flash

[[pl]]Wydał następujące oświadczenie. Do końca 2020 roku, usuniemy możliwość uruchamiania Adobe Flash w Microsoft Edge i Internet Explorer we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Microsoft Windows. Użytkownicy nie będą już mieli możliwości włączenia lub uruchomienia Flash. [[en]]He issued the following statement. By the end of 2020, we will remove the ability to run Adobe Flash in Microsoft Edge and Internet Explorer on all supported versions of Microsoft Windows. Users will no longer be able to enable or run Flash.

Grafika szkolenia HTML5 dostępnego na urządzeniu mobilnym

[[pl]]Co daje szkolenie HTML5?[[en]]What does HTML5 give?

[[pl]]Dotrzyj do szerszego grona odbiorców. Smartfony, tablety, komputery. Wszystkie te urządzenia odtworzą szkolenie HTML5! [[en]]Reach a wider audience. Smartphones, tablets, computers. All these devices will play HTML5 training!

[[pl]]Jakiej przeglądarki użyć? Internet Explorer? Edge? Chrome? Firefox? Safari? Szkolenie HTML5 odtworzy się na każdej bez dodatkowych wtyczek! [[en]]Which browser should I use? Internet Explorer? Edge? Chrome? Firefox? Safari? The HTML5 training will play on any without additional plugins!

[[pl]]Nowoczesne responsywne szkolenia HTML5 mogą dostosowywać się do wyświetlacza na którym są oglądane i modyfikować swoją nawigację w zależności od urządzenia. [[en]]Modern responsive HTML5 trainings can adapt to the display on which they are viewed and modify their navigation depending on the device.

[[pl]]Specjaliści eLearning stopniowo przenoszą swoje kursy oparte na technologii Flash na HTML5 , który stał się nowym standardem w branży. Na całym świecie specjaliści projektują swoje kursy przy użyciu HTML5. Ma wiele zalet i w znacznym stopniu poprawia jakość nauki. Oczywiście integracja HTML5 jako narzędzia do tworzenia eLearningu stała się uznanym standardem w branży. Uczniowie oczekują, że platformy eLearningowe dostarczą im tego rodzaju doświadczenia. [[en]]ELearning specialists are gradually shifting their Flash-based courses to HTML5, which has become a new standard in the industry. Specialists around the world design their courses using HTML5. It has many advantages and significantly improves the quality of learning. Of course, integration of HTML5 as a tool for creating eLearning has become a recognized standard in the industry. Students expect eLearning platforms to provide them with this kind of experience.

Grafika uproszczonego procesu konwersji szkolenia Flash na HTML5

[[pl]]Jak przejść z Flash na HTML5?[[en]]How do you change from Flash to HTML5?

[[pl]]Wszystko zależy od budowy szkolenia i stopnia jego skomplikowania. [[en]]It all depends on the construction of the training and its complexity.

[[pl]]Przygotowujemy indywidualny plan po zapoznaniu się z materiałem szkoleniowym klienta który chce przejść na HTML5. [[en]]We prepare an individual plan after getting acquainted with the training material of the client who wants to switch to HTML5.

[[pl]]Zapraszamy do kontaktu w razie pytań. [[en]]Feel free to contact us if you have questions.