[[pl]]Dofinansowanie [[en]]Subsidy
[[pl]]na wymianę pieca [[en]]for furnace replacement
[[pl]]I prace termomodernizacyjne![[en]]And thermo-modernization works!

[[pl]]Co może być dofinansowane?[[en]]What can be financed?

[[pl]]Kto może skorzystać?[[en]]Who can benefit?

[[pl]]Z dotacji od 40% do 90% kosztów kwalifikowanych z kwoty 53 000 zł lub ulga podatkowa badź pożyczki od 10% do 100% kosztów kwalifikowanych [[en]]From a subsidy from 40% to 90% of eligible costs from PLN 53 000 or tax relief or loans from 10% to 100% of eligible costs

>Osoba, która planuje, bądź rozpoczęła budowę domu jednorodzinnego.

[[pl]]Osoba, która planuje, bądź rozpoczęła budowę domu jednorodzinnego.[[en]]A person who plans or has started building a single-family house.

Właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego

[[pl]]Właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego[[en]]Owner or co-owner of a single-family home

[[pl]]W czym pomagamy?[[en]]What we help?

[[pl]]Zakres usług jakie świadczymy w ramach programu czyste powietrze[[en]]The scope of services we provide under the clean air program

[[pl]]Złożenie wniosku[[en]]Submission of the application

[[pl]]W ramach naszych usług oferujemy pomoc w złożeniu wniosku. Pomoc obejmuje zakres merytoryczny i formalny wniosku. [[en]]As part of our services, we offer help in a complex document. The help covers the substantive and formal scope of the document.

[[pl]]Wybór właściwego rozwiązania[[en]]Choosing the right solution

[[pl]]W ramach świadczonych usług oferujemy pomoc w wyborze urządzeń i rozwiązań właściwych do zapotrzebowania cieplnego domu. [[en]]As part of the services we provide, we help in choosing devices and solutions appropriate to the heat demand of the house.

[[pl]]Bieżąca pomoc[[en]]Current help

[[pl]]Inwestycje w obszarach objętych programem mogą wiązać się z różnymi nieprzewidzianymi sytuacjami. [[en]]Investments in program areas may be associated with various unforeseen situations.

[[pl]]Opieka nad inwestycją pod względem formalnym[[en]]Formal care over the investment

[[pl]]W zakres naszych usług wchodzi również opieka nad inwestycją pod względem formalnym w skład której wchodzą m.In. [[en]]The scope of our services also includes care over the investment in formal terms, which includes, among others.

[[pl]]Audyt energetyczny[[en]]Energetic audit

[[pl]]Przed rozpoczęciem inwestycji w budynku już istniejącym konieczna jest analiza aktualnego stanu budynku pod kątem jego potrzeb [[en]]Before starting an investment in an existing building, it is necessary to analyze the current condition of the building in terms of its needs

[[pl]]Analiza ofert[[en]]Offer analysis

[[pl]]Program przewiduje, by osoba wnioskująca o wsparcie wykazała co najmniej 3 oferty. [[en]]The program foresees that the applicant for support should show at least 3 offers.